Sažetak mišljenja Povjerenika za informiranje, od 01.06.2017. godine:  

Za pravilnike o jednostavnoj javnoj nabavi nije potrebno provoditi savjetovanje s javnošću. Istovremeno, zauzeto je stajalište kako je u svrhu transparentnosti i otvorenosti potrebno dosljedno provoditi odredbe o objavi dokumenata i akata iz postupaka jednostavne nabave na internetskoj stranici tijela sukladno članku 15., stavak 3. te članku 28., stavak 5. Zakona o javnoj nabavi te da je nužno u najvećoj mogućoj mjeri pravilnicima predvidjeti korištenje elektroničke komunikacije u pogleduobjave i provedbe postupaka kao i slijediti načela javne nabave i općenito jednakosti pred zakonom.

Mišljenje u cijelosti možete vidjeti na: http://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=738

 

U "Narodnim novinama" br. 120/2016 od 21.12.2016. objavljen novi Zakon o javnoj nabavi.

 

9. prosinca 2016. godine donesen novi Zakon o javnoj nabavi (101 glas "za", 3 "protiv", 18 "suzdržanih") i objavljen u Narodnim novinama br. 120/2016

Prijedlogom Zakona o javnoj nabavi s konačnim prijedlogom Zakona, dopunjen je 25. studeni 2016. god.  dnevni red sjednice Hrvatskog sabora, po hitnom postupku, prvo i drugo čitanje.

Zakon o javnoj nabavi, stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine, osim

- članka 284. stavaka 4. i 5. koji su stupili na snagu 1. srpnja 2017. godine,

- članka 261. koji stupa na snagu 18. travnja 2018. godine i

- članka 269. koji stupa na snagu 18. listopada 2018. godine.

 

Dakle,

1. srpnja 2017. godine stupile su na snagu odredbe:

- o zabrani određivanja samo cijene ili troška kao jedinog kriterija za odabir:

Javni naručitelj ne smije odrediti samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude te u tom slučaju relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90%.

Iznimno, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupku sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma, postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge te u slučaju javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti ili za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, relativni ponder cijene ili troška smije biti veći od 90%.

 

18. travnja 2018. godine stupa na snagu odredba:

- o isključivosti dostave ESPD u elektroničkom obliku

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku.

 

18. listopada 2018. godine stupaju na snagu odredbe:

- o internetskom spremištu potvrda, odnosno e-Certis

Javni naručitelj će koristiti sustav e-Certis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza sukladno načinu dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama.
Javni naručitelj će biti obvezan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza sukladno načinu dokazivanja kriterija za kvalitatitivni odabir gospodarskog subjekta koji su obuhvaćeni sustavom e-Certis, ako su podaci u sustavu e-Certis ažurni.
Republika Hrvatska dužna je osigurati da se podaci vezani uz potvrde i druge oblike dokazne dokumentacije stalno ažuriraju.

 

OSTALE NOVOSTI

IZRAVNA PRIMJENA EU DIREKTIVA I ESPD - mišljenje Ministarstva gospodarstva

Naručitelji, u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18.04.2016. god. - uz odredbe Zakona o javnoj nabavi - morali bi uzeti u obzir i odredbe Direktive 2014/24/EU i Direktive 2014/25/EU koje su bezuvjetne i dovoljno određene.
 
Po pitanju europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD), pravni temelj za primjenu ESPD-a u postupku javne nabave utvrđen je člankom 59. Direktive 2014/24/EU. Stavak 1. istog članka Direktive 2014/24/EU propisuje da su u vrijeme dostavljanja zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, javni naručitelji dužni prihvatiti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) koja se sastoji od ažurirane osobne izjave kao preliminarnog dokaza umjesto potvrda koja izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje se da gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, ispunjava kriterije za odabir ili ispunjava, prema potrebi, objektivna pravila i kriterije koji su određeni člankom 65. iste Direktive. Stavkom 2. istog članka je definirano da se ESPD sastavlja na temelju standardnog obrasca kojeg utvrđuje Europska komisija.
 
Na temelju ovlasti iz članka 59. stavka 2. iste Direktive, Europska komisija usvojila je Provedbenu Uredbu Komisije (EU) 2016/7 od 05.01.2016. god. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi. Člankom 1. Provedbene uredbe propisano je da se od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18. travnja 2016., standardni obrazac utvrđen u Prilogu 2. Uredbe upotrebljava za potrebe izrade ESPD-a iz članka 59. Direktive 2014/24/EU.
 
Gospodarski subjekti u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18.04.2016. godine mogu dostaviti ESPD - umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, a naručitelji su ESPD dužni prihvatiti, odnosno ne smiju odbiti ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem koji sadrži ESPD samo iz tog razloga.

Naručitelji bi morali priložiti obrazac ESPD-a u dokumentaciji za nadmetanje.

Obrazac ESPD-a u elektroničkom obliku (.doc format) na hrvatskom jeziku

servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format)
 
Provedbena uredba (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 06.01.2016. godine.
 

 

NOVE SMJERNICE I UPUTE ZA E-PONUDE

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na internetskoj stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ objavio:

Pojašnjenje ili upotpunjavanje elektroničke ponude

- Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje

- Smjernice i upute za primjenu naprednoga elektroničkog potpisa u elektroničkoj javnoj nabavi

- Smjernice i upute (e-ponuda)