Educateam d.o.o. kao nositelj ovlaštenja ev.br. 43 za izobrazbu u području javne nabave, ima odobrenje za provedbu programa usavršavanja u području javne nabave, ev. broj: 2018-0177

 

KAKO USPJEŠNO PROVESTI I SUDJELOVATI U POSTUPCIMA NABAVE FINANCIRANE SREDSTVIMA NARUČITELJA, PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA I EU SREDSTVIMA

FINANCIJSKE KOREKCIJE - SPECIFIČNOSTI, RIZICI I PREPORUKE

laptop i ljudi za uredskim stolom s nacrtima i kalkulatorom.jpg

Program usavršavanja namijenjen je svim osobama koje rade na poslovima planiranja učinkovitosti, planiranja i kontroliranja namjenske potrošnje financijskih sredstava, unutarnje kontrole i revizije, planiranja postupaka javne nabave, osobama koje prijavljuju, provode i kontroliraju provedbu projekata financiranih iz EU fondova, osobama koje pripremaju i izrađuju dokumentacije o nabavi, osobama koje zaprimaju ponude, sudjeluju kao članovi stručnog povjerenstva na javnom otvaranju ponuda, u pregledu i odabiru ponuda, pravnoj zaštiti i kontroli izvršenja ugovora, a jednako tako i osobama koje su zainteresirane za poslovanje s proračunskim korisnicima i koje izrađuju ponude te štite pravni i gospodarski interes tvrtke.

 

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave, jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, Uprava za politiku javne nabave.
Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

 

Datum i mjesto održavanja:

- 07.11.2018. Požega,  Kanižlićeva 6 (Praktikum d.o.o. škola stranih jezika)

 Vrijeme održavanja: 9:00 - 16:00 h

 

Način realizacije: interaktivno predavanje s PP prezentacijom, prikaz nove EU direktive, Zakona o javnoj nabavi 2016, Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, novog Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, novog  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi,  novog Pravilnika o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, praksa DKOM-a, praktična primjena smjernica i priručnika Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave, mišljenja, primjeri iz prakse prema ZJN i ostalim propisima i smjernicama, preporuke

Broj bodova: 8

Predavačica:

Sanja Mjertan, mag.iur. trenerica javne nabave s višegodišnjim trenerskim i praktičnim iskustvom kod naručitelja i ponuditelja   životopis

 

Detaljan program:

9:00–10:30 h Izrada plana nabave i priprema postupka javne nabave – specifičnosti, rizici i preporuke

- Plan nabave i specifičnosti kod izrade plana nabave za potrebe projekata sufinanciranih EU sredstvima

- Nadležnost i postupanje posredničkih tijela koja kontroliraju provedbu javne nabave na projektima sufinanciranim EU sredstvima

 - Priprema postupka javne nabave i dokumentacije o nabavi: prethodno savjetovanje i analiza tržišta u javnoj nabavi: Kako? Nova pravila u EOJN RH

10:30-10:45 h pauza

10:45 -12:15 h Izrada dokumentacije o nabavi: najčešće pogreške, rizici ulaganja žalbe i financijskih korekcija – preporuke za obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi s primjerima provedenih nabava sufinanciranih sredstvima EU

 - Dokumentacija o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave i EU projektima

 - Primjena Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) u dokumentaciji o nabavi - novine u EOJN RH

 - Troškovnik u sustavu e-nabave i napredni elektronički potpis?

12:15-12:30 h pauza

12:30-13:15 h Kriterij za odabir gospodarskog subjekta i ponude, najčešće pogreške, rizici ulaganja žalbe i financijskih korekcija – preporuke za obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi sa stajalištima DKOM-a i primjerima provedenih nabava sufinanciranih sredstvima EU

- Dokazi za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

- Kriteriji za odabir ponude s metodologijom ocjene ekonomski najpovoljnije ponude

- Sudjelovanje više subjekata u ponudi (zajednica ponuditelja, podizvoditelji, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata) – primjeri iz prakse i stajališta DKOM-a

13:15-14:00 h Pregled i odabir ponuda, sklapanje i izmjena ugovora o javnoj nabavi - rizici i preporuke

- Pregled ponuda, upotpunjavanje i pojašnjavanje dokaza, izuzetno niskih cijena, kriterij jednakovrijednosti te odabir ponuda u postupcima javne nabave i EU projektima

- Postupak donošenja odluke o odabiru i poništenju

- Žalbeni rok i rok mirovanja - novine

- Novine u sustavu upravljanja izvršenjem ugovora o javnoj nabavi: izmjene ugovora o javnoj nabavi (bitne i nebitne), opcije prije raskida ugovora o javnoj nabavi

 - Postupak u slučaju potrebe sklapanja izmjena ugovora o javnoj nabavi u projektima financiranim EU sredstvima

14:00-14:30 h pauza za organizirani ručak

14:30-15:15 h Nadzor i pravna zaštita – rizici, posljedice i preporuke

 - Nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i provedbom projekata sufinanciranih EU sredstvima

- Novine u sustavu pravne zaštite

- e-žalba

- Postupovne pretpostavke za postupanje DKOM-a i osobito bitne povrede – novine

- Posljedice kršenja zakonskih odredbi o bitnim i nebitnim izmjenama ugovora o javnoj nabavi

- Financijske korekcije u postupcima nabave sufinanciranim EU sredstvima

15:15-16:00 h Pravna zaštita i financijske korekcije

 - Ekonomski najpovoljnija ponuda, nova praksa i stajališta DKOM-a

- Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave i kako ih izbjeći

- Financijske korekcije u postupcima nabave sufinanciranim EU sredstvima i kako ih izbjeći

 

 

Poveznice s temama iz Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 65/2017)

2. Načela javne nabave

6. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

7. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima

− Oblik i sadržaj

12. Kriterij za odabir ponude

13. Ponuda – s praktičnim primjerima

− Postupak pregleda i ocjene ponuda

14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima

15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

16. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima

 

Kotizacija: 990,00 kn po polazniku (PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN br. 73/2013)

Specijalni popust: -10% na iznos kotizacije za drugog i svakog slijedećeg polaznika iz iste tvrtke/institucije

U kotizaciju je uključeno: sudjelovanje u radu programa usavršavanja, prezentacija predavača/materijali, osvježenje u pauzi i ručak u restoranu.

Kotizaciju molimo uplatiti na IBAN Educateam d.o.o. s naznakom programa usavršavanja, najkasnije do dana održavanja. 

Prijavnice se zaprimaju zaključno do 05.11.2018. do 12,00 h

u pravilu putem online obrasca prijavnice.